Upis na Studij

SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ

za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u akademskoj godini 2024./2025.

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI SPECIJALIST / SVEUČILIŠNA SPECIJALISTICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

 

 1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju odgojnih znanosti (pedagogije)
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09. i 63/11.) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

 1. Trajanje studija: Studij traje dva semestra. Održavanje nastave bit će prilagođeno zaposlenim studentima (izvodi se petkom navečer i subotom).
 2. Jezik studija: Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.
 3. Upisna kvota: 20 studenata
 4. Školarina: 1.659,04 eura po semestru (3.318,07 eura za čitav studij). Prilikom upisa studenti su obavezni platiti polovinu školarine za taj semestar (829,52 eura).
 5. Molba za upis podnosi se na obrascu koji je dostupan na poveznici (Prijavnica za upis). Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente: a) diplomu o završenom studiju (ili ovjerenu kopiju), b) potvrda o prijepisu ocjena, c) domovnicu (elektronički zapis sa stranice e-građani), d) izvadak iz matične knjige rođenih (elektronički zapis sa stranice e-građani), e) kratak životopis, f) popis svih aktivnosti vezanih uz dramsku pedagogiju u kojima je pristupnik/pristupnica sudjelovao/sudjelovala (radionice, stručna usavršavanja, dramsko-pedagoški rad i slično), g) popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova te separati tih radova, h) motivacijsko pismo u kojem objašnjava svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija. (Pristupnici koji nisu građani Republike Hrvatske prijavi umjesto domovnice i izvatka iz matice rođenih prilažu ovjerenu fotokopiju putovnice.)
 6. Molbe s prilozima zaprimaju se do 1. srpnja 2024. godine odnosno do popunjenja. Molbe dostavite na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb s naznakom „Za specijalistički studij Dramske pedagogije“.
 7. Opis studija i program dostupan je na web stranici http://dramskapedagogija.ufzg.hr/ Dodatne obavijesti o studiju i uvjetima upisa možete dobiti upitom na e-mail adresu dramska.pedagogija@ufzg.hr ili specijalisticki@ufzg.hr

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić

Prijavnica za upis 2024

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DRAMSKE PEDAGOGIJE 2024./2025.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone