UPUTE ZA OBLIKOVANJE RADA

Radovi koje očekujemo na Simpoziju mogu biti znanstveni ili stručni, a mogu i opisivati iskustvo iz prakse. Kategorizacija rada u neku od spomenutih skupina bit će prepuštena recenzentima, tako da ne trebate navoditi svoje mišljenje o tome koje je vrste rad koji pišete. Očekuje se da radovi budu dugi između 20 i 40 tisuća znakova (s razmacima), što uključuje i sažetak, literaturu, fusnote i priloge. Dulji ili kraći radovi bit će uzeti u razmatranje, ali molimo autore da se pokušaju pridržavati gore opisanih ograničenja.

Svaki rad mora imati sljedeće dijelove:

 • Podaci o autoru (ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, e-adresa)
 • Naslov
 • Sažetak (do 1000 znakova)
 • Ključne riječi (do 5 ključnih riječi, poredanih po abecedi)
 • Tekst rada koji se sastoji od uvoda, razrade glavne teme i zaključka
 • Popis literature
 • Sažetak na engleskom jeziku

Molimo autore da tekst pišu koristeći program MS Word, upotrebljavajući font Calibri, veličine 11, s proredom 1.5. Gotovi tekstovi trebaju biti jezično i pravopisno uređeni.

Ako imaju slikovne priloge, molimo autore da ih dostave u posebnom dokumentu, u nekom od uobičajenih formata, a da u tekstu navedu na kojem se mjestu slike trebaju nalaziti.

Molimo autore da osobitu pozornost posvete jasnom označavanju izvora misli, ideja ili citata preuzetih iz literature, kako se ne bi stekao dojam da se prisvajaju tuđe misli.

Slijedi nekoliko osnovnih uputa za citiranje u radu:

 • Citirani tekst navodi se u navodnicima.
 • Za svaki dio teksta koji je citiran ili prepričan mora se navesti izvor.
 • Izvor se navodi u zagradi u tekstu (Flaker 1988: 199), neposredno nakon citiranoga ili prepričanog dijela.
 • Ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora; ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se dodaje: i dr.
 • Za citiranje mrežnih izvora u zagradi se navodi godina (ako je dostupna) ili prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta.
 • Za neizravno citiranje (kad se navodi citat koji je neki drugi autor citirao) navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Flaker 1988: 199).

Na kraju rada sastavlja se popis literature, pri čemu se bibliografski izvori navode na sljedeći način:

 • Navođenje monografije/knjige:

Flaker, Aleksandar. 1988. Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

 • Navođenje članka iz časopisa:

Dolezel, Lubomír. 1998. Possible Worlds of Fiction and History. U: New Literary History 29, 4: 785-809.

 • Navođenje članka iz zbornika:

Bloom, Harold. 1982. Clinamen: Towards a Theory of Fantasy. U: Bridges to Fantasy. Ur. George E. Slusser, Eric S. Rabkin i Robert Scholes. Carbondale / Edwardsville: Southern Illinois: 1- 20.

 • Navođenje izvora s više autora:

Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Prev. Brian Massumi. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

 • Navođenje više izvora istog autora iz iste godine:

Fališevac, Dunja. 2007a. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. Zagreb: Naklada Ljevak.

Fališevac, Dunja. 2007b. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

 • Navođenje filmskih izvora:

Red. Federico Fellini. F.C. PRODUCTION (ROME) P.E.C.F. (PARIS). 1973. DVD.

 • Navođenje mrežnih izvora:
 • S autorom i bez broja stranica:

Natoli, Joseph. 2012. The Artist: Mystification Beyond Artistry. U: Senses of Cinema 62. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 • Bez autora:

Fate of Leichhardt and Hume Expedition. 1880. U: The Sydney Morning Herald. 3 veljače 1880. Trove Digitised Newspaper and More. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 Rok za slanje kompletnog rada: do 30. srpnja 2018.

Radovi se šalju na e-mail adresu: simpozij@ufzg.hr

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Odgovori