SUBJEKTNA REČENICA (priprema M. Motik)

Ime i prezime učitelja/nastavnika: Marica Motik
Razredni odjel: 7. razred Redni broj sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice Subjektna rečenica
Nastavno područje/područja

jezik

Tip nastavnoga sata:

obradba

Nastavni oblici:

čelni, u paru, individualni, u skupinama

Operacionalizirani ciljevi:

o   Učenici će oblikovati scenske prizore, uspostavljat će emocionalni odnos prema temi i učenju, usmjereno čitati polazni tekst, raščlanjivat će zavisne subjektne rečenice, preoblikovati ih u subjekte, izvodit će definicije i zaključke, uspoređivati jednostavne rečenice sa zavisnim, uočavati veznike i pravopisna pravila.

o   Građansko znanje: učenici će osvijestiti odnose prema određenim ulogama u društvo u i usvajati obrasce kulturne protokolarne javne komunikacije.

o   Građanske vrijednosti: usvajanje građanske kulture obraćanja i komunikacije.

Zadaće sata:
a) obrazovne Učenici će razlikovati složene rečenice od jednostavnih, zavisne od glavnih, razumjet će odnos subjektne surečenice prema glavnoj, pravilno ih pisati…
b) odgojne Učenici će njegovati pozitivne međuljudske odnose, prihvaćati umjetnost kao duhovnu vrijednost, stvarat će navike aktivnog i angažiranog odnosa prema društvenoj zajednici i radu.
c) funkcionalne Učenici će razvijati sposobnosti zaključivanja, sposobnosti jezičnog izražavanja, logičkog mišljenja i rješavanja problema, estetsko izražavanja i vrednovanja.
d) komunikacijske Učenik će govoriti, aktivno slušati, čitati i pisati.
Suodnosi:

jezik

jezično izražavanje

dramski odgoj

građanski odgoj

                                                                                Artikulacija sata

Intelektualno-emocionalna motivacija

  • Prva inačica

Otkrivanje vršitelja radnje:

Za igru treba pripremiti listiće s nazivima vršitelja radnji, npr. skladatelj, učenik, kralj, ribar, vozač…

Jedan igrač treba stati ispred ostalih. Uzima prvi listić prema kojemu preuzima ulogu vršitelja radnje. Zadatak mu je scenski izvesti radnju bez riječi. Prema njegovoj izvedbi ostali će otkrivati naziv vršitelja radnje koju predstavlja. Tko prvi otkrije radnju, preuzima ulogu sljedećeg vršitelja radnje.

  • Druga inačica

Učenik koji treba stati ispred ostali ne zna tko je, a svi ostali znaju. Oni će mu izvodeći radnju i ponašanje ,,njegove okoline”, nastojati dočarati tko je on. Npr. prvi je igrač liječnik, svi se ostali ponašaju bez riječi kao pacijenti iz čega bi on trebao shvatiti tko je.

Najava teme Nakon pitanja izvođačima kako su se osjećali u ulogama, učenici bi mogli na temelju igre pogoditi naslov jezične teme koju će u nastavku obrađivati. Zapisuje se naslov.
Ponavljanje gradiva Slijedi poticaj za prisjećanje već usvojenog znanja o subjektu sa zadatkom:

Na temelju poglavlja Ponovi (razina A) napiši tri ključne rečenice.

Uočavanje i istraživanje novog pojma Već se u prethodnoj aktivnosti učenici susreću s jednim primjerom zavisne subjektne surečenice i zaključuju mogućnost izricanja subjekta zavisnom surečenicom. Slijede primjeri u razini B i C sa zadatcima raščlambe, uspoređivanja, opisivanja, objašnjavanja, pravilnog pisanja i definiranja subjektnih rečenica.

NL

Zadatci za rad u parovima ili u skupinama.

  1. Proučite B i C razine, napišite jedan svoj primjer subjektne rečenice i istražite odnos između subjektne i glavne surečenice.
  2. Kojim se vezničkim riječima povezuju?
  3. Objasni zašto se vrste zavisnih surečenica ne mogu otkrivati pomoću vezničke riječi?
  4. Kako se otkrivaju?
  5. Izvedi pravopisno pravilo o pisanju zareza i subjektnih rečenica.
Objava rezultata rada Predstavnici parova ili skupina objavljuju rezultate rada, ostali dopunjuju ili korigiraju.
Sinteza Učenici dobiju tri minute za memoriranje umne mape, nakon toga je ne gledajući predložak, trebaju točno zapisati u bilježnice. Kad su napisali, mogu im se dodijeliti sljedeće uloge, npr. netko je ZSR, netko predikat, netko glagolski, imenski, predikatna rečenica, subjekt, izrečen, neizrečen, besubjektna rečenica, subjektna, veznici: da, tko, kako…Dakle uloge su sve sastavnice umne mape koje se potom u praznom prostoru učionice bez riječi, koristeći se pantomimom, moraju složiti u skladu s umnom mapom iz udžbenika. Kad se slože povezuju se i jedan se po jedan naglas predstavljaju s objašnjenjem i primjerom.
Ponuda zadataka za  rad kod kuće RB

Primjeri s uputama.

   Plan ploče

Subjektne rečenice

Subjekt je vršitelj radnje u rečenici.

Mjesto mu otvara predikat.

Izriče se odgovorom na pitanje tko što, a s obzirom na izrečenost subjekta mogu biti sljedeće vrste rečenica:

a)          rečenica s izrečenim subjektom

b)         rečenica s neizrečenim subjektom

c)          besubjektna rečenica

d)         subjektna zavisna surečenica

Z                     G

Primjer: Tko radi, ne boji se gladi.

(Tko se ne boji gladi?)

o   Zavisna subjektna surečenica jest vrsta zavisne surečenice koja se prema glavnoj odnosi kao njezin subjekt.

o   U glavnu se uvrštava veznicima: da, tko, kako, što…

Nastavni materijal:

E-priručnik

udžbenik i radna bilježnica

učenici ispunjavaju tablicu za samovrednovanje (aktivnosti, razumijevanja, pažnje i znanja)

NL

Prijedlog prilagodbe:

Rad je predviđen u parovima u kojemu se ostvaruje suradnička pomoć učenika.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja

AKTIVNOST

1 – 2 – 3 – 4 – 5

RAZUMIJEVANJE

1 – 2 – 3 – 4 – 5

PAŽNJA

1 – 2 – 3 – 4 – 5

ZNANJE

1 – 2 – 3 – 4 – 5

 

NASTAVNI LISTIĆ

Zadatci za rad u parovima ili u skupinama.

1. Proučite B i C razine, napišite jedan svoj primjer subjektne rečenice i istražite odnos između subjektne i glavne surečenice.

2. Kojim se vezničkim riječima povezuju?

3. Objasni zašto se vrste zavisnih surečenica ne mogu otkrivati pomoću vezničke riječi?

4. Kako se otkrivaju?

5. Izvedi pravopisno pravilo o pisanju zareza i subjektnih rečenica.

 

Primjeri za vježbu

Želi ga vidjeti i sve mu ispričati.

Svi su pjevali, samo je sirena bila bez glasa.

Bogat je tko ima veliko srce..

Što se obeća, ne smije se iznevjeriti.

Sreća je što je on upravitelj.

Tko ne čuva tuđe, neće imati ni svoje.

Istina je kad se točno govori.

Traži da djeca sve znaju.

Tko pogodi, dobit će čokoladu.

Bolje je da radite.

Tko bolest krije, lijeka mu nije.

Prepoznao je mjesto na kojem je već bio.

Trebao je reći da nema zna istinu.

Sad će se vidjeti koliko drži do dostojanstva.

Onaj tko vas tome uči, nije vam prijatelj.

 

Koraci za rečeničnu analizu

1. Podcrtaj predikate.

2. Okomitom crtom razdijeli surečenice.

3. Odredi im odnose (koja je glavna, a koja zavisna).

4. Imenuj gramatički poredak.

5. Zaokruži vezničku riječ.

6. Sažmi zavisnu rečenicu.

7. Otkrij službu sažetka, odnosno vrstu zavisne surečenice.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone