Kompetencije koje se stječu na Studiju

Studij će omogućiti polaznicima:

 • da razviju svijest o estetskoj vrijednosti i vještine potrebne za razumijevanje specifičnosti umjetnosti, s osobitim naglaskom na dramsku umjetnost i kazalište
 • da razviju vještine manipuliranja dramskim medijem
 • da razviju vještine potrebne za analizu izvedbe
 • da steknu uvid u složenu povezanost dramskog odgoja i pedagogije s mnogim područjima društvenog života i kulture
 • da steknu uvid u odgojno-obrazovni potencijal dramskog odgoja kao oblika iskustvenog učenja u okvirima suvremenih didaktičkih pristupa
 • da vode diskusiju i komunikaciju na stručnoj i znanstvenoj razini
 • da se kreativno izražavaju, da razvijaju spremnost na preuzimanje rizika, eksperimentiranje, zajednički rad
 • da osvijeste potrebu za primjenjivanjem teorijskih spoznaja na konkretna pitanja
 • da profesionalno napreduju kroz ovladavanje vještinama potrebnima za napredan praktičan rad u struci i kroz savladavanje znanja i vještina potrebnih za provođenje originalnih istraživanja.

Studenti će steći četiri osnovne stručne kompetencije, od kojih se svaka sastoji od više dijelova:

1. Vođenje grupe djece u izvannastavnim aktivnostima (u dramskom studiju pri kazalištima ili u odgojno-obrazovnoj ustanovi). To znači da će studenti moći:

 • odrediti metodičku koncepciju vježbi i zadataka u odnosu na ciljnu skupinu i cilj rada
 • osmisliti uravnotežen i poticajan dramski sat, koji uzima u obzir dob djece i specifičnosti kao i dotadašnje iskustvo pojedine skupine
 • objasniti, analizirati i definirati pojmove priča i radnja, dramsko vrijeme i dramski prostor, dramski lik
 • pripremiti cjelogodišnji plan rada prilagođen interesima i mogućnostima pojedinih skupina
 • prepoznati različitost u skupini, dopustiti i poticati individualni razvoj
 • prepoznati nadarenost i poticati je
 • osmisliti i uvježbati predstavu s djecom / mladima koja polazi od dječjeg interesa, a estetski je vrijedna
 • analizirati svoj rad sa skupinom, prepoznati poteškoće i potražiti nova rješenja.

2. Primjena dramskih metoda u nastavi. To znači da će studenti moći:

 • implementirati naučene metode rada u nastavu, pripremiti, planirati i izvoditi nastavu uz pomoć dramskih metoda rada
 • opisati i objasniti svaku pojedinu sastavnicu komunikacijskoga referencijalnoga instrumentarija koji se odnosi na poučavanje uz pomoć dramskog izraza u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi
 • osvijestiti ulogu strategija učenja u razvijanju različitih kompetencija
 • moći definirati strategije učenja i poučavanja uz pomoć dramskih tehnika
 • prepoznati dramski potencijal priče, događaja, sadržaja
 • izraditi primjer izvedbenoga nastavnog programa
 • provjeravati i vrednovati znanje i vještine, analizirati i korigirati greške
 • samokritički procijeniti vlastiti nastavni sat.

3. Kritički analizirati predstave kazališta za djecu, njihovu estetsku i misaonu vrijednost i prikladnost. To znači da će studenti moći:

 • analizirati sve aspekte predstave (tekst, likovnost, glazba, gluma, režija, itd.)
 • postaviti predstavu u širi društveni, obrazovni i ideološki kontekst
 • objasniti i analizirati prijenos informacija u drami/predstavi
 • opisati i analizirati intertekstualnost, odnosno autoreferencijalnost dramskog diskursa
 • usporediti različite scenske stilove, dramaturške postupke i redateljske rukopise
 • kategorizirati predstave ovisno o dobi ciljane dječje publike
 • prepoznati autentičnu kazališnu vrijednost pojedinih projekata
 • analizirati recepciju predstave
 • osmisliti i razraditi metodički koncept motivacijske radionice za djecu/mlade prije gledanja kazališne predstave
 • osmisliti radionicu/razgovor za djecu/mlade nakon gledanja kazališne predstave.

4. Postaviti i provesti istraživanje u području dramskog odgoja i kazališta za djecu. To znači da će studenti moći:

 • napraviti pregled stanja istraživanja i u skladu s time locirati potrebu za istraživanjem pojedinih tema u okviru dramskog odgoja i kazališta za djecu
 • koncipirati istraživanje koje stoji u odnosu s njihovom praksom, odabrati prikladne pristupe i načine istraživanja, tehnike i metode prikupljanja i analize podataka
 • prepoznati vrijednost pojedinih istraživanja za praktičan rad i izvesti iz njih zaključke koji se mogu primijeniti u praksi.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone