VELIKO POČETNO SLOVO (priprema M. Motik)

Ime i prezime učitelja/nastavnika: Marica Motik
Razredni odjel: 7. razred Redni broj sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice Veliko početno slovo (dvosat)
Nastavno područje/područja

jezično izražavanje

Tip nastavnoga sata:

obradba

Nastavni oblici:

čelni, u paru, individualni, u skupinama

Operacionalizirani cilj(-evi):

 • tražiti pogreške na plakatu
 • predstavljati istraživačke materijale
 • planirati tablicu i grafičke prikaze
 • izvoditi pravila na temelju primjera
 • memorirati pravila
 • objašnjavati odnose
 • uspoređivati pokrate s višerječnim vlastitim imenima
 • ispravljati pogreške
 • primjenjivati pravila i objašnjavati primjenu
 • razumjeti ulogu pravopisa i ulogu materinskog jezika u vlastitom životu i životi naroda
Zadaće sata:
a)      obrazovne Učenici će prepoznavati pravopisna pravila na primjerima, pravilno će pisati naučena pravila pisanja.
b)      odgojne Učenici će prihvatiti pozitivan odnos prema pismenosti pojedinca i društva…
c)      funkcionalne Učenik će razvijati sposobnost zajedničkog rješavanja problema, sposobnosti objašnjavanja, uspoređivanja, zaključivanja…
d)      komunikacijske Učenici će razgovarati, kreirati, vrednovati, slušati, objašnjavati, samostalno pisati, aktivno slušati, usmjereno čitati.
Suodnosi:

Hrvatski jezik (pravopis, povijest jezika)

Medijska kultura

Povijest

Geografija

Opća kultura

Artikulacija sata:

 Motivacija (prva inačica)

Udžbenik Hrvatski jezik 7, str. 16

Trgovački centar uči pisati

Svojedobno su u jednom trgovačkom centru s nevjerojatnim nemarom ispisali putokaze za trgovine koje su se nalazile u njegovu sastavu.

To je, vjerovali ili ne, izgledalo ovako:

 1. Pažljivo pročitaj natpise na putokazima.
 2. Pronađi sve jezične propuste.
 3. Korigiraj i lektoriraj putokaze.
 4. Objasni važnost pravilnog pisanja.
 5. S kolegom ili kolegicom iz klupe sastavi kratku scensku improvizaciju o posjetu tom trgovačkom centru i situacijama koje ste tamo doživjeli.

Motivacija (druga inačica)

Učenici mogu prethodni sat dobiti zadatak da u skupinama kao Čuvari hrvatskog jezika snime nepravilno napisane natpise u naselju u kojem žive pa naprave izložbu na panou, da s društvene mreže preuzmu nepismene komentare i priloge ili da pogledaju jednu televizijsku emisiju i popišu sve jezične pogreške koje čuju.

Nakon predstavljanja pripremljenih jezičnih nepravilnosti učenici trebaju u heurističkom razgovoru ponoviti gradivo iz povijesti jezika koji se odnosi na standardizaciju:

a) prisjetiti se što je standardizacija jezika i koji su događaji u povijesti hrvatskog jezika važni za jezičnu standardizaciju

b) objasniti važnost pravopisa.

Najava teme Pokazujući sve pravopisne priručnike hrvatskog jezika, najavljuje se polazni tekst s poticajnim pitanjem za razmišljanje – Znamo li doista brižno čuvati i njegovati blago naslijeđeno od naših predaka?
Uočavanje jezične pojave Učenici će nakon čitanja i razgovora potaknutog polaznim pitanjem napisati naslov teme i dobiti zadatak br. 3. iz poglavlja Istraži!:

3. Organiziraj preglednu tablicu u koju ćeš upisati samo jednorječna i višerječna vlastita imena koja si dosad naučio/naučila pravilno pisati.

Rad u parovima Učenici planiraju i popunjavaju tablicu te time ponavljaju dosad naučeno gradivo o pisanju velikog slova.

 

Objava rezultata istraživanja Predstavljanje tablice s vlastitim imenima

Imena ljudi Zemljopisna imena Imena stanovnika Imena crkava Naslovi spomen

ka

I. Gundulić Maksimirska šuma

Dubrava

Zagrepčane

Dubrovčanin

kapelica sv. Jurja Vratareva kuća…
Istraživački rad u skupinama

Objava rezultata

ZADATAK

Rad u šest skupina:

1.       Prisjetite se svih dosad naučenih pravila za pisanje vlastitih imena:

a)  imena ljudi i božanstava

b)  zemljopisnih imena

c)  imena stanovnika i naroda

d)  imena crkava

e)  imena ulica, trgova i gradskih četvrti

f)  naslova knjiga, časopisa, spomenika…

2.       Iz uloge stručnjaka za jezik prema zadatcima u B razini usporedite pisanje imena ustanova, organizacija, društava, udruga i javnih skupova s pisanjem imena pokreta.

3.       Izvedite pravopisno pravilo i predstavite ga u vidu umne mape.

4.       Proučite pisanje kratica i otkrijte vezu između pokrata i pisanja višerječnih vlastitih imena.

Korekcija i vrednovanje Mjerila vrednovanja skupinskog rada prema tablici u privitku.
Sinteza Dramska igra. Učenici će stati u krug. Jedan je u sredini u ulozi okrivljenika. Kako bi se oslobodio, njegov je zadatak izgovoriti sve naučeno gradivo. Ostali učenici u krugu oko njega u prvoj su fazi u ulozi odvjetnika. Dakle, ako se okrivljenik nečega ne sjeća ili nije dobro zapamtio, može stati ispred bilo kojeg odvjetnika da mu on ponovi ili da ga podsjeti. Kad je sasvim siguran da sve zna, slijedi suđenje. U tom trenutku, odvjetnici postaju porotnici, a okrivljenik među njima bira sudca pred kojeg staje i ponovi sve naučeno gradivo. Ako porotnici dignu palac prema gore, slažu se s oslobađajućom presudom, a ako palac okrenu prema dolje, predlažu ponovnu pripremu za suđenje. Sudac se može složiti s njihovim prijedlogom, a može ga i odbaciti pa okrivljenika pomilovati. Ako ga ne pomiluje, opet ponavlja pripremu te ponovno bira sudca i kad samostalno izgovori sve potrebno gradivo, sudac ga pušta i okrivljenik izlazi iz središta kruga na njegovo mjesto. Sad sudac postaje okrivljenik i igra teče po istom protokolu.
Zadatak za vježbu i provjeru usvojenosti

NL

Rješavanje nastavnog listića.
Objava rezultata – čelno
Zadavanje zadataka za zadaću Zadatci u radnoj bilježnici.

Lov na pravopisne pogreške u školi, medijima, naselju…

Plan ploče:

PISANJE POČETNOG VELIKOG SLOVA

Imena ljudi Zemljopisna imena Imena stanovnika Imena crkava Naslovi spomenika
I. Gundulić Maksimirska šuma

Dubrava

Zagrepčane

Dubrovčanin

kapelica sv. Jurja Vratareva kuća…
         

Prve riječi višerječnih vlastitih imena ustanova, organizacija, društava, udruga, povijesnih događaja i javnih skupova PIŠU SE VELIKIM POČETNIM SLOVOM.

Sve ostale riječi, ako nisu vlastita imena, pišu se malim početnim slovima.

Imena društvenih pokreta pišu se malim početnim slovom.

Nastavni materijal:

E-priručnik

Hrvatski jezik 7, udžbenik i radna bilježnica

nastavni listići

tablica za vrednovanje

Prijedlog prilagodbe:

Svi učenici rješavaju svladavaju nastavu u skladu sa svojim mogućnostima, a NL služi za dobivanje povratne informacije o stupnju usvojenosti gradiva.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja:

TABLICA ZA VREDNOVANJE SPOSOBNOSTI ZA RAD U SKUPINI

(prema Klippertu, Kako uspješno učiti u timu)

 

NASTAVNI LISTIĆ

 1. Pored naziva napiši odgovarajuće pravilo pisanja.

Klinički bolnički centar Rebro                           _______________________________

Opća bolnica Sveti duh                                      _______________________________

Carinska ispostava Zapadni kolodvor              _______________________________

Kršćanska adventistička crkva                           _______________________________

crkva blaženog Marka Križevčanina                 _______________________________

 

2. Zadatak ima dva dijela.

a) Podcrtaj riječi koje treba pisati velikim početnim slovom.

b) Vlastitom imenu pridruži odgovarajući naziv: ustanova, poduzeće, institucija, organizacija, društvo, zajednica…

 državni hidrometeorološki zavod                                                            _______________________________

akademija likovnih umjetnosti zagreb                                                    _______________________________

teološki fakultet evangeličke crkve matija vlačić ilirik                          _______________________________

javno poduzeće za zbrinjavanje radioaktivnog otpada                       _______________________________

zavod za katastar grada zagreba                                                               _______________________________

gradska skupština grada zagreba                                                              _______________________________

područni ured velika gorica                                                                     _______________________________

caritas zagrebačke nadbiskupije                                                               _______________________________

mešihat islamske zajednice hrvatske i slovenije                                     _______________________________

društvo za zaštitu životinja                                                                        _______________________________

rimokatolička crkva                                                                                    _______________________________

 

 TABLICA ZA VREDNOVANJE SPOSOBNOSTI ZA RAD U SKUPINI

(prema Klippertu, Kako uspješno učiti u timu)

 

RAD U SKUPINI

 

IMENA ČLANOVA SKUPINE:
VODITELJ ZAPISNIČAR IZVJESTITELJ SATNIČAR REDAR
V Č N V Č N V Č N V Č N V Č N
Počinje raditi na vrijeme                              
Daje prijedloge                              
Dogovara se s članovima skupine                              
Poštuje tuđe mišljenje                              
Pazi na tijek vremena                              
Kvalitetno pridonosi rješavanju zadatka                              

V – vlastita procjena

Č – procjena članova skupine

N – nastavnikova procjena

OCJENE:

 ne     

često                            

stalno

ponekad

većim dijelom

ZADUŽENJA:

Voditelj:

 •  određuje zaduženja
 • dogovara plan rada
 • zadužuje ostale članove u skladu s njihovim mogućnostima i interesima

Zapisničar:

 •  zapisuje koncept rada
 • prateći rad oblikuje izvješće
 • priprema poster

Izvjestitelj:

 •  sudjeluje u svim aktivnostima
 •  priprema se za usmeno predstavljanje zajedničkog uratka

Satničar:

 • sudjeluje u planiranju vremena
 • vrednuje odnos prema vremenu

Redar:

 • skrbi o radnoj disciplini
 • opominje članove koji skrenu s teme, izgube pažnju i neprimjereno komuniciraju
 • vrednuje disciplinu

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone