Završni specijalistički radovi

Tanja Novak: TABU-TEME U KAZALIŠTU ZA DJECU I MLADE (Zastupljenost tabu-tema u kazalištu za djecu i mlade u Hrvatskoj u sezoni 2015./2016. te 2016./2017.  i mehanizmi auto/cenzure) (2018.)

sažetak_TABU-TEME U KAZALIŠTU ZA DJECU I MALDE

Na temelju ovog završnog rada objavljeni su članci:

  • Novak, Tanja. Stavovi kazališnih umjetnika prema tabu-temama u kazalištu za djecu i mlade, Zbornik radova, Bilješke sa simpozija, 20. – 22. rujna 2018. Zagreb, Urednice Iva Gruić, Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević https://issuu.com/anarimac/docs/zbornik_radova

Kontakt: novatanja@gmail.com

 

IVA NEMEC: PROCESNA DRAMA KAO DRAMSKOPEDAGOŠKA METODA PRIBLIŽAVANJA KNJIŽEVNOM LIKU (2018.)

sažetak_PROCESNA DRAMA KAO DRAMSKOPEDAGOŠKA METODA PRIBLIŽAVANJA KNJIŽEVNOM LIKU

Kontakt: ivanemecc@gmail.com

 

Miroljub Mijatović: INTERKULTURALNO UČENJE DRAMSKIM METODAMA I TEHNIKAMA (2019.)

sažetak_INTERKULTURALNO UČENJE DRAMSKIM METODAMA I TEHNIKAMA

Kontakt: miroljub.mijatovic@gmail.com

 

Nikolina Bakmaz: PROSUDBA PREDSTAVE U KOJOJ IGRAJU DJECA ILI MLADI: VAŽNOST RAZUMIJEVANJA PROCESA RADA (2019.)

sažetak_PROSUDBA PREDSTAVE U KOJOJ IGRAJU DJECA ILI MLADI

Kontakt: bakmma@gmail.com

 

Matilda  Marković: OBRADA I PRISTUP OSJETLJIVIM  TEMAMA U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI KROZ UPORABU RAZLIČITIH DRAMSKIH METODA I TEHNIKA TE LUTKARSKOG MEDIJA (2019.)

sažetak_OBRADA I PRISTUP OSJETLJIVIM TEMAMA U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI KROZ UPORABU RAZLIČITIH DRAMSKIH METODA I TEHNIKA TE LUTKARSKOG MEDIJA

 Kontakt: matildamarkovic1@gmail.com

 

Željka Župan Vuksan: IZAZOVI VREDNOVANJA U NASTAVNOM PREDMETU DRAMSKI ODGOJ (2019.)

sažetak_IZAZOVI VREDNOVANJA U NASTAVNOM PREDMETU DRAMSKI ODGOJ

 Kontakt: zeljka.zupan.vuksan@icloud.com

 

Ivan Slavić: DRAMSKI POSTUPCI I LJUDSKI MOZAK (2019.)

sažetak_DRAMSKI POSTUPCI I LJUDSKI MOZAK

Kontakt: slavic.ivan@yahoo.com

Marin Bukvić: PEDAGOŠKI RAD U GLUMAČKOM STUDIJU – ISHODI I UČINCI U DOMENAMA UMJETNIČKOG TE OSOBNOG I SOCIJALNOG RAZVOJA (2020.)

sažetak_PEDAGOŠKI RAD U GLUMAČKOM STUDIJU

 Kontakt: marin.bukvic5@gmail.com

 

Marina Kalaica: DRAMSKI POSTUPCI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA (2020.)

sažetak_DRAMSKI POSTUPCI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Kontakt: kalaicamarina@gmail.com

 

Nataša Milojević: ISKUSTVO DRAMSKE PARTICIPACIJE U RAZVOJU SOCIOEMOCIONALNIH KOMPETENCIJA DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA (2020.)

sažetak_ISKUSTVO DRAMSKE PARTICIPACIJE U RAZVOJU SOCIOEMOCIONALNIH KOMPETENCIJA DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Kontakt: natasa.bazaart@gmail.com

 

Tibor Martan: FOLKLORNE LUTKE, MASKE I TRADICIJSKI PREDMETI U DJEČJEM DRAMSKOM STVARALAŠTVU (2020.)

sažetak_FOLKLORNE LUTKE

Kontakt: tibor.martan@gmail.com

 

Maša Rimac Jurinović: KAKO DJECA OPISUJU SVOJE KAZALIŠTE (2020.)

sažetak_KAKO DJECA OPISUJU SVOJE KAZALIŠTE

Kontakt: masarimac@gmail.com

 

Jelena Kovačić: PROCES RADA NA INTERAKTIVNOM ODGOJNOM KAZALIŠNOM PROGRAMU: ODABIR NAČINA SUDJELOVANJA PUBLIKE (2020.)

sažetak_PROCES RADA NA INTERAKTIVNOM ODGOJNOM KAZALIŠNOM PROGRAMU

Kontakt: jelkica.cmelkica@gmail.com

 

Lidija Topolovčan: IDEJE PROMJENE U DRUŠTVENO I POLITIČKI ANGAŽIRANOJ POETICI BERTOLTA BRECHTA I NJIHOVA REFLEKSIJA U ZKM-ovoj PREDSTAVI ALISA U ZEMLJI ČUDESA (2020.)

sažetak_IDEJE PROMJENE U DRUŠTVENO I POLITIČKI ANGAŽIRANOJ POETICI BERTOLTA BRECHTA I NJIHOVA REFLEKSIJA U ZKM

Kontakt: lidia.topolovcan@gmail.com

 

Magda Henok: OBOGAĆIVANJE DOŽIVLJAJA MUZEJA DRAMSKIM RADIONICAMA I JEDNOSTAVNIM IZVEDBENIM OBLICIMA (2020.)

sažetak_OBOGAĆIVANJE DOŽIVLJAJA MUZEJA DRAMSKIM RADIONICAMA I JEDNOSTAVNIM IZVEDBENIM OBLICIMA

Kontakt: magda.henok@gmail.com

 

Ana Škaro: DRAMSKE METODE I TEHNIKE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA U KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU (2021.)

sažetak_DRAMSKE METODE I TEHNIKE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA U KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU

 Kontakt: luus13@gmail.com

 

Barbara Crnčan: POSTDRAMSKI KAZALIŠNI ELEMENTI U PREDSTAVAMA ZA DJECU (2021.)

sažetak_POSTDRAMSKI KAZALIŠNI ELEMENTI U PREDSTAVAMA ZA DJECU

Kontakt:  b.crncan@gmail.com

 

ANA TAKAČ: RAZVOJ EMPATIJE PUTEM DRAMSKE PEDAGOGIJE (2021.)

sažetak_RAZVOJ EMPATIJE PUTEM DRAMSKE PEDAGOGIJE

Kontakt: anatakac1012@gmail.com

DOROTEA BUNTAK: INTEGRACIJA UMJETNIČKIH PODRUČJA DRAMSKIM ODGOJEM (2021.)

sažetak_INTEGRACIJA UMJETNIČKIH PODRUČJA DRAMSKIM ODGOJEM

Kontakt: dorotea.buntak@gmail.com

ANDREA DAMJANIĆ FIRŠT: MOGUĆNOSTI i NAČINI PRILAGODBE DRAMSKIH TEHNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA u RAZVOJU (2022.)

Sažetak_MOGUCNOSTI i NACINI PRILAGODBE DRAMSKIH TEHNIKA ZA DJECU S TESKOCAMA U RAZVOJU

Kontakt: andreadamjanic@gmail.com

VESNA RUKAVINA KOVAČEVIĆ: POUČNOST U KAZALIŠTU ZA DJECU I MLADE U HRVATSKOj (2022.)

sažetak_POUČNOSTU KAZALIŠTU ZA DJECU I MLADE U HRVATSKOJ

Kontakt: verukov@gmail.com

SUNČICA KUNIĆ: VREDNOVANJE DRAMSKOG ODGOJNOG RADA I NJEGOVIH ISHODA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE (2022.)

sažetak_VREDNOVANJE DRAMSKOG ODGOJNOG RADA I NJEGOVIH ISHODA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE  ŠKOLE

Kontakt: suncicakunic@gmail.com

MILAN MEDAK: DRAMSKOPEDAGOŠKI  RAD SA STARIJIM ODRASLIM OSOBAMA (2022.)

sažetak_DRAMSKOPEDAGOŠKI RAD SA STARIJIM ODRASLIM OSOBAMA

Kontakt: milan.medak@pu.t-com.hr

MONIKA MIHOLIĆ CVITANIĆ: RAZVOJ KOMUNIKACIJSKE JEZIČNE KOMPETENCIJE DRAMSKIM TEHNIKAMA U 5. I 6. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA (2023.)

sažetak_RAZVOJ KOMUNIKACIJSKE JEZIČNE KOMPETENCIJE DRAMSKIM TEHNIKAMA U 5. i 6. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Kontakt: monymiholic@gmail.com

KATJA PETROVIĆ: Primjena monološke metode pripovijedanja na poučavanje izvornih govornika padežima hrvatskoga jezika (2023.)

Sažetak_Primjena monološke metode pripovijedanja na poučavanje izvornih govornika padežima hrvatskoga jezika

Kontakt: katja.petrovic5@gmail.com

Ana Malnar: ONLINE DRAMSKA U VRTIĆU I DRAMSKOM STUDIJU (2023.)

Sažetak_ONLINE DRAMSKA U VRTIĆU I DRAMSKOM STUDIJU

Kontakt: ana_malnar@yahoo.com

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone